esg

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, to zestaw kryteriów służących do oceny wpływu przedsiębiorstw na środowisko, społeczeństwo oraz jakość zarządzania. W ramach kryteriów środowiskowych (Environmental) ocenia się działania firmy dotyczące ochrony przyrody, zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, zarządzania odpadami i efektywności energetycznej. Kryteria społeczne (Social) obejmują relacje firmy z pracownikami, klientami, dostawcami oraz społecznościami lokalnymi, a także przestrzeganie praw człowieka i etyki pracy. Kryteria zarządzania (Governance) dotyczą struktury zarządu, polityki wynagrodzeń, przejrzystości finansowej oraz zgodności z regulacjami prawnymi. Inwestorzy coraz częściej uwzględniają ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych, dążąc do wsparcia firm, które prowadzą działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.