obligacje

Obligacje to rodzaj papierów wartościowych, które reprezentują pożyczkę udzieloną emitentowi przez nabywcę obligacji. Emitentem obligacji może być rząd, samorząd terytorialny, przedsiębiorstwo lub inna organizacja. W zamian za pożyczone pieniądze, emitent zobowiązuje się do regularnych płatności odsetek (kuponów) oraz zwrotu wartości nominalnej obligacji w ustalonym terminie wykupu. Obligacje są instrumentami o stosunkowo niskim ryzyku w porównaniu do akcji, ponieważ dają pierwszeństwo w spłacie w przypadku likwidacji emitenta. Służą one jako narzędzie do finansowania długoterminowych projektów oraz zarządzania długiem publicznym i korporacyjnym.